Άγιος Καλλίνικος (29 Ιουλίου)

Βληθεὶς ὁ Καλλίνικος ἐν τῇ καμίνῳ,
Τὸ νικοκαλὲς εὗρε καὶ θεῖον στέφος.
Εἰκάδι ἀμφενάτῃ φλὸξ Καλλίνικον κατέδαψε.

Αυτός ο Άγιος καταγόταν από την Κιλικία, ήταν δε υπερβολι­κά καλοπροαίρετος άνθρωπος και έχοντας τον φόβο του Θεού φυτευμένο στην καρδιά του, έγινε και στους άλλους δάσκαλος σωτηρίας. Διότι συμβούλευε και τους Έλληνες, που λάτρευαν τα είδωλα, να απέχουν από τα μάταια αυτά και άψυχα και να γνωρίσουν τον Θεό, τον Ποιητή του παντός. Οπότε από την αιτία αυτή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα, που λεγόταν Σακερδώτας.

Από αυτόν λοιπόν δοκίμασε ο Άγιος διάφορα βάσανα, διότι αφού έβαλε ο θη­ριώδης στα πόδια του Αγίου υποδήματα σιδερένια, τα οποία είχαν καρφιά, τον πρόσταζε να τρέχει μπροστά από τα άλογα, μέχρι την πόλη Γάγγρα, η οποία απέχει από την Κιλικία ογδόντα στάδια, δη­λαδή δέκα μίλια. Και αφού ο Άγιος πέρασε τα επτά στάδια, δηλαδή περίπου ένα μίλιο, δίψασαν οι στρα­τιώτες που τον συνόδευαν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν πλέον από τη δίψα. Για τον λόγο αυτό ο Ά­γιος, αφού προσευχήθηκε, έβγαλε νε­ρό από μία ξερή πέτρα, που ήταν στο δρόμο, το οποίο τρέχει μέχρι σή­μερα «εις δόξαν Θεού και εις τιμήν του Μάρτυρος».

Και όταν ο Άγιος έφθασε στην Γάγγρα, εκεί ανάφθηκε ένα καμίνι και τοποθετήθηκε μέσα σ’ αυτό, όπου και την ψυχή του παρέδω­σε στον Κύριο και έλαβε από αυτόν του μαρτυρίου τον στέφανο. Τελείται δε η Σύναξη και εορτή του κοντά στην γέφυρα του Ιουστινιανού και κοντά στην τοποθεσία που λέγεται Πετρίο.

(Αγίου Νικοδήμου, Συναξαριστής (Ιούλιος-Αύγουστος), εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος ιερομονάχου, Νέα Σκήτη-Άγιον Όρος, σ. 156-157)

Ἀπολυτίκιον – Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Κλῆσιν σύνδρομον, ἔχων τῷ βίῳ, νίκος καλλίστον, ἤρας ἐν ἄθλοις, καταλλήλως γεγονῶς ὁ προκέκλησαι, σὺ γὰρ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσας σου, ὡς νικητὴς ἐδοξάσθης Καλλίνικε. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!