«Δάνεισε» στον Θεό!

Μιά πρότασή θά μᾶς κάνη ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Μιά πρόταση πού θά μᾶς ξαφνιάση. Ἀναφέρεται στά χρήματά μας καί στήν ἐπένδυσί τους. Ποῦ μποροῦμε νά τά ἐμπιστευθοῦμε; Πῶς μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε μεγάλους τόκους, ὑψηλά κέρδη ἀπό αὐτά;

Ὅπου ἔχουμε σπορά, ἐκεῖ ἔχουμε καί συγκομιδή. Ἐσύ, ἄν ἐπρόκειτο νά σπείρης γόνιμο χωράφι, πού μπορεῖ νά φιλοξενήση πολύ σπόρο, θά διέθετες ὅσα εἶχες καί θά δανειζόσουν ἀπό ἄλλους, διότι θά θεωροῦσες στήν περίπτωσι αὐτή ζημία τήν οἰκονομία.

Ὅταν πρόκειται ὅμως νά σπείρης στόν οὐρανό, πού δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς ἀνώμαλες καιρικές συνθῆκες καί πού εἶναι βέβαιο ὅτι θά σοῦ ἐπιστρέψη ἀσυγκρίτως περισσότερα ἀπό ὅσα θά δαπανήσης, διστάζεις καί ὀπισθοχωρεῖς.

Καί δέν καταλαβαίνεις ὅτι εἶναι δυνατόν νά ζημιωθῆς μέ τήν οἰκονομία καί νά κερδίσης μέ τήν σπατάλη. Σκόρπισε, λοιπόν, γιά νά μήν ζημιωθῆς. Μήν κάνης οἰκονομία, γιά νά κάνης οἰκονομία.

Δῶσε γιά νά κρατήσης. Ξόδεψε γιά νά κερδίσης. Καί ἄν χρειαστῆ νά τά φυλάξης, μήν τά φυλάξης ἐσύ. Διότι θά τά χάσης ὁπωσδήποτε. Νά τά ἐμπιστευθῆς στόν Θεό. Διότι ἀπό Ἐκεῖνον δέν θά τά κλέψη κανείς. Μήν τά διαχειρίζεσαι ἐσύ.

Διότι δέν γνωρίζεις νά κερδίζης. Δάνεισέ τα σ’ Ἐκεῖνον πού δίνει τόκο μεγαλύτερο ἀπό τό κεφάλαιο. Δάνεισέ τα ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φθόνος οὔτε κατηγορία οὔτε σκευωρία οὔτε φόβος.

Δάνεισέ τα σ’ Ἐκεῖνον πού δέν τά χρειάζεται καί θά τά χρησιμοποιήση γιά σένα. Σ’ Ἐκεῖνον πού τρέφει τούς πάντας καί πεινᾶ, γιά νά μήν πεινάσης ἐσύ. Δάνεισέ τα σ’ Ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο δέν εἶναι δυνατόν νά ὁδηγηθῆς στόν θάνατο, ἀλλά νά κερδίσης τήν ζωή ἀντί τοῦ θανάτου.

Οἱ τόκοι αὐτῶν τῶν χρημάτων θά σοῦ δώσουν τήν Βασιλεία, ἐνῶ οἱ ἄλλοι θά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τήν αἰώνια κόλασή. Οἱ δεύτεροι εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαργυρίας, οἱ πρῶτοι ὀρθοφροσύνης. Οἱ δεύτεροι ἀπανθρωπιᾶς, οἱ πρῶτοι φιλανθρωπίας.

Τί δικαιολογία θά ἔχουμε, λοιπόν, ἄν ἐπιδιώκουμε ἐκεῖνα τά ἀνήθικα καί μηδαμινά καί ἀπατηλά καί πρόσκαιρα καί αἴτια μεγάλης πυρκαγιᾶς γιά τόν ἑαυτό μας, ἐνῶ εἶναι δυνατόν νά κερδίσουμε περισσότερα καί χωρίς κινδύνους καί στόν κατάλληλο καιρό καί μέ πολλή ἐλευθερία καί χωρίς ἐπικρίσεις καί φόβους καί κινδύνους;

Ἐπιθυμῶ νά λάβης τόκο, ὄχι ὅμως ἀσήμαντο καί μικρό, ἀλλά πολύ μεγαλύτερο. Θέλω νά εἰσπράξης ὡς τόκο ὄχι χρήματα ἀλλά τόν Οὐρανό. Ὅποιος προτιμᾶ τήν γῆ ἀπό τόν Οὐρανό, ὁπωσδήποτε θά χάση καί τήν γῆ. Ἐνῶ, ὅποιος προτιμᾶ τά οὐράνια ἀντί τῶν ἐπιγείων, θά ἀπολαύση πάρα πολύ καί τά δύο.

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγιον Ματθαῖον τόν Εὐαγγελιστήν, ὁμιλία Ε´, ΕΠΕ τ. 9.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!