Ένας ιερεύς άπ’ τα Γιάννενα ό πατήρ Ε… πρίν άπό πολλά χρόνια είχε ένα άτύχημα μέ αυτοκίνητο πάρα πολύ σοβαρό.

Ένας ιερεύς άπ’ τα Γιάννενα ό πατήρ Ε πρίν άπό πολλά χρόνια είχε ένα άτύχημα μέ αυτοκίνητο πάρα πολύ σοβαρό. Είχε πάθει πολλαπλά κατάγματα σέ όλο του τό σώμα: χέρια, πόδια, πλευρά, κεφάλι παντού. Σέ κώμα τόν μετέφεραν στήν Αθήνα όπου τόν έβαλαν στή εντατική.

Εμεινε σέ αύτή τή κατάστασι γιά τρεις μήνες.

Μιά μέρα έπισκέφθηκε τό νοσοκομείο ένας δεσπότης γιά κάποιο γνωστό του καί τού άνέφεραν ότι νοσηλευόταν εκεί κι ένας ιερεύς, ό πατήρ Ε. σέ πολύ άσχημη κατάστασι. Ζήτησε νά τόν δη.
Όταν μπήκε στή εντατική, μέ έκπληξι είδε τόν ιερέα, ό όποιος ήταν σέ κώμα νά κάνη τόν Εσπερινό καί μάλιστα νά μνημονεύη, χωρίς κανένα λάθος, τούς άγιους τής επομένης μέρας. Έκανε τό σταυρό του ό δεσπότης!

Αύτό γίνεται κάθε άπόγευμα, τού είπαν οί άνθρωποι τής εντατικής. Κάνει τόν Εσπερινό καί μετά ξαναπέφτει σέ κώμα.

Όταν μετά άπό μήνες ό παππούλης συνήλθε είπε ότι Άγγελος Κυρίου παρουσιαζόταν κρατώντας ένα κυλινδρικό άντικείμενο, σάν είλητάριο, στό όποιοήταν γραμμένα τα λόγια πάνω καί καθώς αύτό γύριζε, αύτός διάβαζε oτι έγραφε. Δόξα τή μεγαλοσύνη σου, Κύριε!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!