Γέροντας Ελπίδιος: Οι πειρασμοί πρέπει να μας δυναμώνουν και να μας ενισχύουν!

Επιστολή Γέροντα Π. Ελπιδίου Προς Μοναχή

Μη λησμόνη αδελφή, οι αι “πολλαί αι θλίψεις των δικαίων, και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς ο Κύριος”.
Μη ξενίζεσαι κυρίως όταν συναντάς πειρασμούς και ενθυμήσου τον Άγιον Αντώνιον, ο οποίος μας αναφέρει το εξής χαρακτηριστικόν: «Σήκωσε τους πειραπμούς και ουδείς Άγιος».

Οι πειρασμοί είναι αναπόσπαστοι εις την ζωήν μας και αντί να μας αποκάμνουν και να μας απελπίζουν, τουναντίον πρέπει να μας δυναμώνουν και να μας ενισχύουν εις τον αγώνα εναντίον του πονηρού και δι’ ημάς είναι απόδειξις σωτηρίας, διά τους πειράζοντας όμως δείγμα απωλείας.

Ο Απόστολος Πέτρος ες την Α’ Καθολικήν του επιστολήν μας αναφέρει:
«Μη ξενίζεσθε τη εν υμίν πυρώσει προς πειρασμόν υμίν γινομένη».
Πρώτος πειρασθείς είναι ο Κύριος, ο οποίος μετά την τεσσαρακονθήμερον νηστείαν του, υπέστη τρεις μεγάλους πειρασμούς υπό του διαβόλου, τους οποίους και ενίκησε και καθώς μας αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολήν του ο Απόστολος Παύλος, «εν ω γαρ πέπονθεν αυτός πειρασθείς, δύναται τοις πειραζομένοις βοηθήσαι».
«Έχοντες αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας».
«Υπομονής γαρ έχετε χρείαν, ίνα το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσησθε την επαγγελίαν (υπόσχεσιν)» και προς τον Τιμόθεον γράφων ο Απόστολος λέγει: «Ει υπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν  ει απιστούμεν, εκείνος πιστός μένει αρνήσασθαι εαυτόν ου δύναται».
Ο δε προφητάναξ λέγει «Εμνήσθην του Θεού και ευφράνθην· ήδολέσχησα, και ωλιγοψύχησε το πνεύμά μου».
Ο σκοπός δεν αποχωρίζεται το όπλον (προσευχή), αλλά φυλάττει εαυτόν νύκτα και ημέραν. Εύχομαι ο Κύριος να σας δίδη υπομονήν και όσον δύνασαι «σιώπα, ησύχαζε», κατά τον Άγιον Αρσένιον.

Η χάρις μετά σου
Αρχιμ. π. Ελπίδιος Χασάπης

Η Επιστολή Δημοσιεύται Στο Βιβλίο Ο “Γέροντας Ελπίδιος, (1913-1983)” Έκδοση Της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντας Κύπρου.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!