Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός (9 Νοεμβρίου)

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος, Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας

Σηλυβρίας τὸν γόνον…
καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον…

9 Νοεμβρίου. Ἑορτάζει ὁ Ἅγιος του Εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Ἡ Ἑλλὰς ὅλη πανηγυρίζει. Στὴν Αἴγινα, στὴν Κρήτη, στὸ Καρπενήσι. Παντοῦ. Καὶ ἔξω. Στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀμερική, στὴν Αὐστραλία.

Ὅμως πανηγυρίζει καὶ ἕνας ἄλλος τόπος. Ξεχασμένος ἀπὸ τοὺς πολλούς. Καὶ ὅμως ἀναφέρεται στὸ τροπάριό του, τὸ ἀπολυτίκιο. Εἶναι ἡ πρώτη του λέξις: «Σηλυβρίας τὸν γόνον». Τὸ γέννημα τῆς Σηλυβρίας.

Πολλοὶ δὲν γνωρίζουν καν ποῦ βρίσκεται. Στὴν Θρᾴκη, στὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη. Ἀπέχει σαράντα λεπτὰ μὲ τὸ αὐτοκίνητο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

Διατηρεῖ τὸ παληό της ὄνομα: Silivri. Σηλύβρια. Πολλοὶ ἀπ᾿ τοὺς νεοέλληνες σταματοῦν ἐκεῖ πηγαίνοντας γιὰ τὴν Πόλι γιὰ νὰ φᾶνε γιαοῦρτι. Φημισμένο ἀπ᾿ τὰ παληὰ χρόνια. Γιαοῦρτι Σηλυβρίας.

Τὸ γιαοῦρτι τὸ ξέρουν. Δὲν ξέρουν ὅμως ὅτι ἡ Σηλύβρια ἦταν φημισμένη γιὰ τὸ πανηγύρι τῆς Παναγίας Σηλυβριανῆς ποὺ κρατοῦσε ἕνα μῆνα. Οὔτε γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Ἀλλὰ πῶς πανηγυρίζει αὐτὴ ἡ πόλις, ὅταν οἱ Χριστιανοί της κάτοικοι ἔφυγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν;

Ὑπάρχουν ἀλλοῦ Χριστιανοί, ποὺ ἐνδιαφέρονται, ποὺ πονοῦν τοὺς Ἁγίους. Οἱ Ρωμηοὶ τῆς Πόλης. Αὐτοὶ οἱ ὀλίγοι, αὐτοὶ οἱ λησμονημένοι γέμισαν τρία λεωφορεῖα καὶ ἐπορεύθησαν ἐκεῖ, στὴν Σηλύβρια γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου, γιὰ νὰ πανηγυρίσουν. Δύο λεωφορεῖα ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν πλατεῖα Ταξίμ. Ἕνα ἄλλο ἀπ᾿ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὑψωμαθείων.

Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν προσκυνητῶν, ἐμπνευστῆς καὶ ὁραματιστῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας Κύριλλος. Συνακόλουθοί του οἱ φιλοσιοι καὶ φιλάγιοι Μητροπολίται Κολωνείας Γαβριὴλ καὶ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός.

Συμπροσκυνηταὶ πρόθυμοι οἱ ἐξ Ἱεροσολύμων ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης Δαμασκηνὸς μετὰ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Θεοκτίστου καὶ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου.

Σύνολον ἑκατὸν ἐννέα (109) προσκυνηταί!

Ὡραία. Καλὰ πᾶνε, ἀλλὰ ποῦ θὰ σταματήσουν; Ποῦ θὰ λειτουργήσουν;. Τί θὰ βροῦν ἐκεῖ ποῦ θὰ πᾶνε; Οἱ Ἐκκλησίες δὲν ὑπάρχουν πιά. Ὁ χρόνος, ἡ ἐγκατάλειψις, ἡ μισαλλοδοξία σὲ χρόνια ζοφερὰ τὶς κατέστρεψαν ὅλες.

Ὅλα ὅμως εἶναι τακτοποιημένα. Μὲ ἕνα τηλεφώνημα τοῦ ἁγίου Σελευκείας. Σὲ ποιόν; Στὸν δήμαρχο τῆς Πόλεως, τὸν κύριο Selami Deirmenci.

Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ κινστέρνα, ἡ δεξαμενὴ Ἀλεξίου τοῦ Ἀποκαυκου. Κινστέρνα μὲ κολῶνες σὰν ἐκκλησία. Πάνω ἀπὸ τὴν κινστέρνα αὐτὴ ἦταν χτισμένη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Δὲν ὑπάρχει πιά.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Δήμαρχος ἔστειλε καὶ καθάρισε τὸν χῶρο, ἔφερε ἑκατὸ καρέκλες, ἐξησφάλισε τρία τραπέζια γιὰ Ἁγία Τράπεζα, προσκομιδὴ καὶ διακονικό. Ἑτοίμασε τὰ πάντα. Ἀκόμη καὶ ἀστυνομικοὺς ἔστειλε γιὰ τὴν τάξι.

Ἕως ὅτου φθάσουν στὴν Πόλι ὁ ἅγιος Σελευκείας ὁμιλοῦσε ἀπὸ λεωφορεῖο σὲ λεωφορεῖο γιὰ τὸν ἅγιο, γιὰ τὴν ζωή του, γιὰ τὰ θαύματά του.

Ἔφθασαν. Ἡ ὑποδοχὴ ἦταν θερμή. Συγκεντρωμένοι πολλοὶ κάτοικοι μὲ ἐπικεφαλῆς ἀντιπρόσωπο τοῦ δημάρχου χαιρετοῦσαν ἐγκαρδίως. «Hos geldiniz»!

Ἡ θεία Λειτουργία ἄρχισε στὶς ἕνδεκα π.μ., ἐλειτούργησε ὁ Μητροπολίτης Σελευκείας Κύριλλος συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Οἰκονόμου πατρὸς Μελετίου Σακκουλίδου καὶ δύο διακόνων, τοῦ Φωτίου καὶ τοῦ Στυλιανοῦ. Ὁ τρίτος των διακόνων ἔκαμε χρέη νεωκόρου. Ἔψαλαν ὁ π. Νέστωρ μοναχὸς Γρηγοριάτης καὶ οἱ μοναχὲς Εὐφημία καὶ Ἰουλίττα ἀπ᾿ τὸ Σιδηροκάστρο  ποὺ διακονοῦν στὸ Μπαλουκλή.

Κατὰ τὴν μεγάλη εἴσοδο ὁ Σεβασμιώτατος Κύριλλος ἐμνημόνευσε τῶν κεκοιμημένων ἀρχιερέων Σηλυβρίας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Σηλυβριανῶν. Εἰς τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο ἡ λιτάνευσι. Ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς κινστέρνας τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ψαλλομένου τοῦ Ἀπολυτικίου «Σηλυβρίας τὸν γόνον».

Μετὰ τὴν ἀπόλυσι ἀπῆλθον πάντες εἰς τὸ πάρκο ὅπου εὐρίσκετο τὸ πάλαι ὁ Ναὸς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἱερὰ θαυματουργὸς Εἰκὼν τῆς Παναγίας Σηλυβριανῆς. Ἔψαλαν τὸ ἀπολυτίκιό της «ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ».

Κατόπιν ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις προσκύνημα στὸν χῶρο ὅπου ὑπῆρχεν ἡ οἰκία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἔχουν ἤδη διανοιχθῆ τὰ θεμέλια καὶ θὰ ἀρχίση ἡ ἀνοικοδόμησις βάσει σχεδίου βασιζομένου εἰς παλαιὰς φωτογραφίας τῆς οἰκίας.

Γίνεται προσπάθεια συγκεντρώσεως τοῦ ἀναγκαιοῦντος ποσοῦ. Πρὸς τοῦτο συνεστήθη ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σελευκείας Κυρίλλου. Πάντες ἐλπίζουν ὅτι οἱ ἁπανταχοῦ της γῆς τιμῶντες τὸν ἅγιον θὰ ἔλθουν ἀρωγοὶ εἰς αὐτὸ τὸ ἱερὸν ἔργον.

Μετὰ ἀπὸ ἕνα γῦρο στὰ σπίτια τῆς παλαιᾶς πόλεως παρετέθη γεῦμα εἰς τὸ ἑστιατόριον ΟΝΑΥ. Εἰς αὐτὸ παρεκάθισεν καὶ ὁ δήμαρχος Σηλυβρίας. Ἠγέρθη πρόποσις εὐχαριστήριος ὑπὸ τοῦ ἁγίου Σελευκείας.

Ηὐχαρίστησε τὸν δήμαρχο καὶ τὰς λοιπᾶς ἀρχὰς διὰ τὴν φιλοξενίαν. Ἐπεράτωσε μὲ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὸ προσκύνημα καὶ ὑπενθύμισε τὸ χρέος τῶν Χριστιανῶν νὰ μὴ λησμονοῦν ποτὲ τὸν Ἅγιο.

Ἔδωσε ἀναμνηστικὰ δῶρα εἰς τὸν δήμαρχον καὶ τὴν συνοδία του. Τὸ γεῦμα συνεχίσθηκε μὲ ἑλληνικὴ μουσικὴ μέσα σὲ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα. Πάντες περιχαρεῖς καὶ γεμάτοι ἀπὸ ἐμπειρίες πνευματικὲς καὶ μὲ τὶς πλουσιοπάροχες εὐλογίες τοῦ ἁγίου ἐπέστρεψαν «οἴκαδε».

Εὖγε εἰς τοὺς πρωτοστατήσαντας. Εὖγε εἰς τοὺς μετασχόντας. Ξεκίνησαν πρὶν τέσσερα χρόνια μὲ μία δέησι. Ἡ δέησις τὸν ἄλλο χρόνο ἔγινε ἀρτοκλασία. Καὶ ἡ ἀρτοκλασία στὸν τρίτο χρόνο ἔγινε θεία Λειτουργία. Καὶ ἐφέτος εἶναι ἡ δεύτερη θεία Λειτουργία ποὺ γίνεται γιὰ τῆς Σηλυβρίας, τὸν γόνον, στὴ Σηλύβρια.

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ συνεχισθῇ γιὰ πάντα. Τὸ εὐχόμεθα· τὸ θέλει καὶ ὁ ᾿Ἅγιος. Καὶ τὸ ἀπέδειξε μὲ τὸ μεγάλο του θαῦμα. Γιατί θαῦμα μέγα δὲν εἶναι νὰ γίνεται θεία Λειτουργία κατὰ τὴν μνήμη του στὴν Σηλύβρια;


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!