Η Σύναξη της Παναγίας της «Οδηγήτριας»

Η Αγία αυτή Εικόνα βρισκόταν από πολύ παλιά στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στον κίονα του αριστερού χορού.

Το 1730 όμως εξαφανίστηκε από τη θέση της, εντελώς ξαφνικά  και μάλιστα ενώ οι πύλες του Ναού ήταν κλειδωμένες. Οι Πατέρες της Μονής την αναζήτησαν παντού χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικώς πληροφορήθηκαν ότι βρέθηκε στην Μονή Ξενοφώντος, η οποία απέχει τρεις ώρες απο το Βατοπέδι.

Έτσι η Εικόνα μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι Βατοπεδινοί έλαβαν αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας και σφράγισαν τον Ναό.

Σε λίγη ώρα όμως, όταν ανοίχτηκε για την ακολουθία, η Εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της και πολύ σύντομα έφθασε είδηση από τη Μονή του Ξενοφώντος ότι βρέθηκε και πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί Καθολικού.

Οι Βατοπεδινοί πείσθηκαν για το θαύμα και αποφάσισαν να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτορος.

Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφώντος για να προσκυνήσουν την “Οδηγήτρια” και για πολύ καιρό της έστελναν λάδι και κερί στη νέα της κατοικία.

Απολυτίκιον Παναγίας Οδηγήτριας
Ήχος α’

Έικόνα Σου Άγιαν την Οδηγήτριαν Άχραντε, νύν πανευλαβώς προσκυνούντες, γεραίρομεν Παρθένε’ επέστη γάρ ξένωνς προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχολην, και εκ παντοιων ελευθερούσα των δεινών, διο σοι πόθω βοώμεν :

Δόξα τη ευσπλαχνία Σου σεμνή,
Δόξα τή άντιλήψει Σου,
Δόξα τή προμηθεία Σου
μόνη Πανύμνητε.

Κοντάκιον. Τη υπερμάχω.
‘Ηχος πλ. δ’

Τά τής Παρθένου ευφημήσωμεν Θαυμάσια, ά παραδόξως έν τοίς νύν καιροίς ηργάσατο’ και τήν άχραντον είκονα τήν Οδηγήτριαν, έκ τής Μονής Βατοπαιδίου ώδε ήκουσαν πρός προστασίαν τε και σκέπην, προσκυνήσωμεν ταύτην κράζοντες’:

Χαίρε Μήτερ Υπέραγνε.

Ἀληθινά , ἡ Παναγία εἶναι ἡ βοήθειά μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μόνο τ’ ὄνομά της χαροποιεῖ τήν ψυχή . Ἀλλά κι’ ὅλος ὁ οὐρανός κι’ ὅλη ἡ γῆ χαίρονται μέ τήν ἀγάπη της. Ἀξιοθαύμαστο κι’ ἀκατανόητο πράγμα . Ζεῖ στούς οὐρανούς καί βλέπει ἀδιάκοπα τή δόξα τοῦ Θεοῦ , ἀλλά δέν λησμονεῖ κι ἐμᾶς τούς φτωχούς κι’ ἀγκαλιάζει μέ τήν εὐσπλαγχνία της ὅλη τή γῆ κι’ ὅλους τούς λαούς

Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!