Η βασιλεία του Θεού έχει δύο ηλικίες

Γέροντος Αρσενίου Μποκά
Ή βασιλεία του Θεού έχει δύο ήλικίες.
Ή πρώτη ήλικία της άρχισε ταυτόχρονα μέ τήν έλευσι τοϋ Χριστοϋ στόν κόσμο. Αύτός είναι Υιός τού Θεού καί θεία ενέργεια τής βασιλείας.
Αύτός γεννάται διά τοϋ Άγιου Πνεύματος σέ κάθε ψυχή, ή όποία γίνεται παρθενική» ένώ ή χάρις του, χωρίς νά κομματιάζεται, μετέχεται άπό πλήθη εύσεβών χριστιανών, οί όποιοι γί­νονται ουράνιοι άνθρωποι, άκόμη κι αν έξωτερικά υπο­φέρουν άπό διάφορες δοκιμασίες αύτοϋ τοϋ αιώνος. Μάλιστα συμβαίνει, όταν ύποφέρουν καί ύπομένουν, νά εύχαριστοϋν καί νά δοξολογούν τόν Θεό γιά όλες τις στενοχώριες τους.

Ή βασιλεία στήν πρώτη αύτή φάσι της είναι άόρατη διακρίνεται ιδιαίτερα γιά τήν «υπομονή τών άγιων». Αύτή δέν έχει παρά μόνο μία έσωτερική παρουσία γι’ αύτόν πού τήν ζή καί πού είναι έτοιμος νά θυσιάση καί τή ζωή του γιά τήν άγάπη τού Θεού.

Σ’ αύτό τό διάστημα τής άοράτου βασιλείας ό χρι­στιανός χαίρεται μέσα στίς περιπέτειές του καί καίεται στή φωτιά τής άγάπης πρός τούς άνθρώπους πού κα­τέρχεται άπό τόν Ιησού στήν γή.

Μέ δυό λόγια ή βασιλεία τού Θεού είναι οπουδήποτε ευρίσκεται ένας άνθρωπος πού έχει τόν Χριστό κέντρο τής ζωής του. Δέν είναι μία βασιλεία οραμάτων, άλλά καθαρών καί ταπεινών ψυχών.

Σέ τέτοιες ψυχές άναπαύεται ό Ιησούς. Ό άνθρωπος τού Θεού δέν χρειάζεται νά όμιλή, είναι άρκετό μόνο νά ύπάρχη’ ή παρουσία του καί μόνο είναι πολύ πιό εύ­γλωττη άπό τά λόγια του.

Ή δεύτερη φάσι τής βασιλείας τού Θεού θά έλθη μέ πολλή δόξα καί μεγαλοπρέπεια κατά τρόπο όρατό. Ό­πως ή άστραπή, πού φαίνεται άπό τήν άνατολή μέχρι τήν δύσι.

Μέχρι τότε ή βασιλεία τού Θεού βιούται μυστικά ά­πό τούς άγιους. Όταν θά έλθη, άπό άόρατη πού ήτο, θά λάμψη μέσα σέ μία έκτυφλωτική δόξα καί θά γίνουν ό ουρανός καινός καί ή γή καινή (Ματθ. 19, 28)

Από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΙΙΟΚΑ»

(Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!