«Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου εν τω κεκραγέναι με προς σε»

Από το βιβλίο: «Ψαλτήριο Λειτουργικό – Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (Περιέχει ερμηνεία στους ψαλμούς που χρησιμοποιούνται στις ακολουθίες της Εκκλησίας)

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜ’ (140) – Ψαλμός τω Δαβίδ

Κύριε εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν μου.

Ερμηνεία: Εγώ λέει, φώναξα σε εσένα, Κύριε, με φωνή και κραυγή καρδιάς αναμμένης και πονεμένης από την θλίψη, γι’ αυτό εισάκουσε μου. Διότι με τέτοια νοερή φωνή της καρδιάς και ο Μωυσής φωνάζοντας εισακούστηκε από τον Θεό, παρόλο που με το στόμα σιωπούσε τέτοια φωνή ανέπεμπε από καρδιάς και η συνετή Άννα, η γυναίκα του Ελκανά, αν και η φωνή από το στόμα δεν ακουγόταν. Έτσι αν και ήταν στείρα, γέννησε τον Σαμουήλ. Με τέτοια, λέει, νοερή φωνή της καρδιάς φώναξα και εγώ σε σένα, Κύριε, αυτή που ακούγεται στα αυτιά σου και όχι μόνο με την αισθητή φωνή του στόματος, με την οποία και οι Ιουδαίοι, ενώ προσεύχονταν και μεγάλωναν την δέησή τους, δεν εισακούονταν. Διότι, όπως εκείνος που φωνάζει αισθητά με το στόμα τεντώνει προς τα έξω όλο το σώμα του και αξιοποιεί όλη την δύναμή του, έτσι και εκείνος που φωνάζει νοερά με την καρδιά στρέφει αντιθέτως προς τα μέσα όλο τον νου και την ψυχή του και μαζεύει όλη την δύναμή του, επομένως είναι άξιος να εισακούεται από τον Θεό.

Πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου εν τω κεκραγέναι με προς σε

Ερμηνεία: Πρόσεξε, λέει, Κύριε, στην φωνή της δεήσεώς μου, διότι φωνάζω προς εσένα νοερά και με όλη μου την καρδιά, όπως έχει λεχθεί παραπάνω. Επειδή ο Θεός δεν προσέχει την αισθητή φωνή της δεήσεως εκείνου που δεν φωνάζει με τέτοιον τρόπο, δηλαδή νοερά και με όλη του την καρδιά...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!