Μνήμη τῶν ὁσίων Θεοφάνους καί Πανσέμνης (10 Ἰουνίου)

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Οἱ ῞Οσιοι Θεοφάνης καί Πανσέμνη κατάγονταν ἀπό τήν ᾿Αντιόχεια, ἀπό γονεῖς εἰδωλολάτρες, καί εἶναι ἄγνωστο πότε ἔζησαν.

῾Ο Θεοφάνης, ἀφοῦ ἐνυμφεύθηκε σέ λικία δέκα πέντε ἐτῶν, μετά τρία ἔτη ἐχήρευσε, συνάψας δέ σχέσεις μέ τούς Χριστιανούς, ἀσπάσθηκε τή Χριστιανική πίστη καί ἐβαπτίσθηκε.

Μετά τή βάπτισή του ἀποσύρθηκε σέ μικρό κελί, τό ὁποῖο εὑρισκόταν ἔξω ἀπό τήν πόλη, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἄσκηση καί τήν προσευχή.

Πληροφορηθείς ὅτι μία πόρνη, πού ὀνομαζόταν Πανσέμνη, παρέσυρε πολλούς στήν ἀκολασία καί τήν ἀπώλεια, ἀπεφάσισε νά μεταστρέψει αὐτήν ἀπό τήν ὁδό τῆς ἀπώλειας πρός τήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

᾿Αφοῦ ἐπί πολύ χρόνο ἐσκέφθηκε πῶς νά ἐνεργήσει, μία μέρα ἔβγαλε τά πτωχικά ἐνδύματά του καί ἀφοῦ ἐφόρεσε λαμπρά φορεσιά μετέβη σέ συνάντησή της.

᾿Ελθών στήν οἰκία της καί πληροφορηθείς παρ αὐτῆς, ὅτι ἐπί δώδεκα ὁλόκληρα ἔτη ἐξασκοῦσε τό αἰσχρό τοῦτο ἐπάγγελμα, ἀφοῦ τῆς ἐξέθεσε τά ἀγαθά τοῦ ἔντιμου καί ἐνάρετου βίου, τῆς ἐζήτησε νά γίνει σύζυγός του.

Οἱ λόγοι καί πρόταση τοῦ Θεοφάνους ἄρχισαν νά δημιουργοῦν σοβαρές σκέψεις στήν Πανσέμνη, μία δέ ἀλλαγή διεφάνηκε στή στάση της.

Τό γεγονός τοῦτο ἀντιληφθείς ὁ Θεοφάνης, ἐξέθεσε πρός αὐτήν τά θεῖα διδάγματα τοῦ Χριστοῦ περί γάμου καί παρθενίας καί ἀπεχώρησε, γιά νά δώσει σέ αὐτήν καιρό νά σκεφθεῖ.

Μετά τίς τρεῖς μέρες, ἀφοῦ ἐπανῆλθε καί εὑρῆκε αὐτήν μεταμορφωμένη, τῆς ἐξέθεσε τή Χριστιανική πίστη καί τῆς ἐζήτησε νά γίνει Χριστιανή καί νά βαπτισθεῖ.

Τόση ἦταν θέρμη καί πειστικότητα τῶν λόγων του, ὥστε Πανσέμνη συγκατατέθηκε καί ἐζήτησε νά τῆς ὑποδείξει μέ ποιό τρόπο ἦταν δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ τοῦτο.

Τότε ὁ Θεοφάνης τήν συνέστησε σέ γέροντα πνευματικό, ὁ ὁποῖος, μετά τήν κατάλληλη διδαχή καί κατήχηση, τήν ἐβάπτισε.

᾿Αμέσως Πανσέμνη διεμοίρασε τά ὑπάρχοντά της στούς πτωχούς καί ἀποσυρθεῖσα σέ κελί, τό ὁποῖο τῆς εἶχε ἑτοιμάσει ὁ Θεοφάνης, ἐπιδόθηκε σέ ἔργα θεοφιλή καί σκληροτάτη ἄσκηση καί προσευχή πρός ἐξιλέωση τῶν ἁμαρτιῶν της.

Τόσο εἰλικρινής ἦταν μετάνοιά της καί τόσο προόδευσε σέ ἀρετή καί ὁσιότητα, ὥστε ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό καί διά τῆς θεραπευτικῆς χάριτος. ῎

Ετσι, θεοφιλῶς καί μέ ὁσιότητα ἀφοῦ ἔζησε, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνῃ. Μετά ἀπό λίγες ἑβδομάδες ἀκολούθησε αὐτήν καί ὁ Θεοφάνης.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!