ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: «Ασκητές μέσα στον κόσμο» – Γ’ Τόμος

Ἐκδόθηκε ἀπό τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος) Μεταμόρφωσης Χαλκιδικῆς ὁ Γ΄ τόμος «Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο».

Ἡ ἀγάπη εἶναι δύναμη ἀνυπολόγιστη, διότι αὐτή κινεῖ τόν οὐρανό καί
τήν γῆ. Ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη δημιούργησε τό σύμπαν καί τό διατηρεῖ μέ τήν
Πρόνοιά του, καί ἀπό ἀγάπη κατέβηκε στήν γῆ ὡς ἄνθρωπος καί ἀπό τήν
γῆ στόν ᾅδη γιά νά ἀνεβάση τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό. Στήν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου ἐπίσης ἡ ἀγάπη κινεῖ καί παρακινεῖ τά πάντα. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Θεός στήν ἐνέργειά Του.

Ἡ ἀγάπη εἶναι οὐσιαστικά μία, διότι ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ
καί τούς ἀδελφούς του (Α’ Ἰωάν. δ, 21) καί ὅποιος ἀγαπᾶ «ἐν ἔργῳ καί
ἀληθείᾳ» (Α’ Ἰωάν. γ, 18) τόν πλησίον του, φανερώνει ὅτι ὄντως ἀγαπᾶ
καί τόν Θεό. Ὅποιος ἔχει καί προσφέρει ἀγάπη, αὐτός εἶναι ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ, διότι «ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι» (Γ’ Ἰωάν., 11). Ἡ ἀγάπη δίνει
νόημα στήν ζωή μας, καί ὅποιος ἀγαπᾶ, ζεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή τόν
παράδεισο, διότι «ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ παράδεισος» (Ἀββᾶς Ἰσαάκ, Λόγ. OB’,
σελ. 282). Ὅποιος ὅμως δέν ἔχει ἀγάπη, ζεῖ τήν κόλαση, διότι «ὁ μή
ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ θανάτῳ (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 14).

Αὐτήν τήν διπλῆ ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον εἶχαν καί οἱ
βιογραφούμενοι Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο καί αὐτή τούς ἐνέπνεε καί
τούς ὠθοῦσε σέ ἀγῶνες πνευματικούς γιά τόν Θεόν καί θυσιαστική
προσφορά καί διακονία πρός τόν πλησίον.

Τόση μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη τους γιά τόν Θεό, ὥστε ἐνδυνάμωνε τήν
ἀσθενική τους φύση καί ξεπερνοῦσαν τήν φτώχειά τους, τίς δυσκολίες καί
τά βάσανα τῆς πολύπαθης ζωῆς τους καί ἄντεξαν σέ πολέμους, σέ πεῖνες,
σέ θανάτους, σέ στενοχώριες και κινδύνους. Ὅλα τά ὑπέμειναν
ἀγόγγυστα καί δοξολογητικά μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ· δέν εἶχαν
ψυχολογικά καί κρίσεις πανικοῦ, ὅπως πολλοί ἀπό τούς σημερινούς
ἀνθρώπους μέ τίς πολλές ἀνέσεις. Ἦταν χαρούμενοι καί εἰρηνικοί μέσα
στίς δυσκολίες τους, γιατί ἐνδυναμώνονταν μέ τήν διά τῆς προσευχῆς καί
τῶν ἁγίων Μυστηρίων κοινωνίαν τους μέ τόν Θεό καί ἐνισχύονταν ἀπό
τήν Χάριν Του καί μετέδιδαν αὐτήν τήν Χάριν καί τήν χαρά τους καί στούς
ἄλλους καί αὐτά φθάνουν ἕως ἐμᾶς σήμρα ἀλλά καί στούς
μεταγενεστέρους…

Ἀπόσπασμα ἀπό τά «ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ»


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!