Η νηστεία τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς

Ἅγιος Ἐπίσκοπος Νικόλαος (Βελιμίροβιτς)

Ποτέ μή χαλάσης τήν νηστεία τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς. Αὐτή ἡ νηστεία ὁρίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί εἶναι καλῶς ἑρμηνευμένη.

Ἄν ποτέ στήν ζωή σου ἔχης χαλάσει τούτη τήν νηστεία, προσευχήσου στόν Θεό νά σέ συγχωρήση καί νά μή ξαναμαρτήσης.

Οἱ Ἅγιοι καί εὐλαβεῖς ἄνθρωποι δέν θεωροῦσαν ὅτι ἐξαιροῦνται ἀπό τήν νηστεία αὐτή, ἀκόμη κι ὅταν ἐταξίδευαν καί πολύ ὀλιγώτερο ἀκόμη καί σέ ἀσθένεια.

Ὁ Ἅγιος Παχώμιος συνάντησε κάποιους ἀνθρώπους νά μεταφέρουν ἕνα νεκρό καί εἶδε δύο Ἀγγέλους στήν νεκρώσιμη πομπή.

Προσευχήθηκε στόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψη τό μυστήριο τῆς παρουσίας τῶν Ἀγγέλων στήν κηδεία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Τί καλό ἔκαμε αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὥστε Ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ νά τόν συνοδεύουν στήν πομπή πρός τόν τάφο;

Κατά τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἄγγελοι πλησίασαν τόν Παχώμιο καί τοῦ ἐξήγησαν τά ἑξῆς:

«Ὁ ἕνας ἀπό τούς Ἀγγέλους εἶναι ὁ Ἄγγελος τῆς Τετάρτης καί ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Ἄγγελος τῆς Παρασκευῆς.

Ἐπειδή λοιπόν ὁ ἄνθρωπος αὐτός πάντοτε, μέχρι τόν θάνατό του, νήστευε τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, ἐμεῖς τώρα συνοδεύουμε τιμητικά τό σῶμα του.

Ὅπως αὐτός μέχρι τόν θάνατό του τηροῦσε τήν νηστεία, ἔτσι κι ἐμεῖς τόν δοξάζουμε»!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!