Ἡ ἄσκησις, παιδί μου, θέλει στερήσεις

Τά καλά δέν τά βρίσκεις εἰς τά λουτρά καί τήν καλοπέρασιν.

Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν.

Θέλει νά φωνάζῃς ἡμέραν καί νύκτα πρός τόν Χριστόν.

Θέλει ὑπομονήν εἰς ὅλους τούς πειρασμούς καί τάς θλίψεις.

Θέλει νά πνίξῃς θυμόν καί ἐπιθυμίαν.

Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!