Τῇ 19ῇ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀβδιού

Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Ἔφησεν ἄν τι μέλλον Ἀβδιοὺ πάλιν,Εἰ μὴ τελευτὴν εἶχεν αἰδεῖσθαι τάχα.

Ἐννεακαιδεκάτῃ βίον Ἀβδιοὺ ἐξεπέρησεν.

Οὗτος ἑρμηνεύεται εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν,δοῦλος Κυρίου, ἢ ἐξομολογούμενος. Ἐκατάγετο δὲ ἀπὸ τὴν Συχέμ, ἐκ τοῦ ἀγροῦ Βαθαχαράμ, ὢν πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως χρόνους ω΄ [800].

Ἐδούλευε δὲ πρότερον οὗτος εἰς τὸν βασιλέα τῆς Σαμαρείας Ἀχαάβ, καὶ ἔπειτα εἰς τὸν βασιλέα Ὀχοζίαν, ὅταν ἀπέστειλεν Ὀχοζίας πρὸς τὸν ἔνδοξον καὶ μέγαν Προφήτην Ἠλίαν τοὺς δύω πεντηκοντάρχους, διὰ νὰ εἰποῦν εἰς αὐτὸν νὰ καταβῇ ἀπὸ τὸ βουνόν, καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν βασιλέα.

Οἵτινες διὰ προσευχῆς τοῦ Προφήτου κατεκάησαν μαζὶ μὲ τοὺς ἑκατὸν ἀνθρώπους των, ἐπειδὴ καὶ ἔπεσε φωτία ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ κατέκαυσεν αὐτούς.

Τρίτον δὲ πεντηκόνταρχον ἀπέστειλε τοῦτον τὸν Προφήτην Ἀβδιοὺ ὁ ἴδιος Ὀχοζίας, διὰ νὰ προσκαλέσῃ τὸν Ἠλίαν καὶ νὰ τὸν φέρῃ εἰς τὸν βασιλέα. Τὸν ὁποῖον τοῦτον Ἀβδιοὺ λυπηθεὶς ὁ Ἠλίας, δὲν ἐκατέκαυσεν, ἐπειδὴ καὶ ἐπῆγε μετὰ ταπεινώσεως πρὸς αὐτόν.

Καὶ πεσὼν εἰς τοὺς πόδας του, παρεκάλεσεν αὐτὸν νὰ μὴ τὸν κατακαύσῃ, ἀλλὰ νὰ καταβῇ καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν βασιλέα. Ὃ καὶ ἐποίησεν ὁ τοῦ Θεοῦ Προφήτης καθὼς τοῦτο ἀναφέρεται ἐν τῷ πρώτῳ κεφαλαίῳ τῆς τετάρτης τῶν Βασιλειῶν.

Ἀπὸ τότε δὲ καὶ ὕστερα, παραιτήσας τὸν βασιλέα καὶ τὴν δούλευσιν αὐτοῦ, ἠκολούθει εἰς τὸν Ἠλίαν καὶ ὑπηρέτει αὐτόν. Καὶ γενόμενος μαθητής του, ἐπροφήτευσε πολλά.

Ὕστερον δὲ ἀποθανών, ἐτάφη εἰς τὸν τάφον τῶν πατέρων του.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!