Τα Ιερά Λειτουργικά Σκεύη

Μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούμε κάποια αντικείμενα τα οποία λόγο της «συμμετοχής» τους στα μυστήρια αγιάζονται και μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό.

α) Τό Δι­σκά­ρι­ο ἤ δί­σκος:Εἶ­ναι ἕ­νας μι­κρός ἀ­ση­μέ­νι­ος στρογ­γυ­λός δί­σκος πά­νω στόν ὁ­ποῖ­ο το­πο­θε­τεῖ­ται ὁ ᾿Α­μνός καί συμ­βο­λί­ζει τόν οὐ­ρα­νό.

 

Αστερίσκος πάνω σε δισκάριο

β) Ο Α­στε­ρί­σκος:῾Ο ἀ­στε­ρί­σκος το­πο­θε­τεῖ­ται πά­νω ἀ­πό τό δι­σκά­ριο καί τόν ᾿Α­μνό καί συμ­βο­λί­ζει τόν ἀ­στέ­ρα πού φά­νη­κε κα­τά τή Γέν­νη­ση τοῦ Χρι­στοῦ ὅ­που ὁ­δη­γών­τας το­ύς Μά­γους στα­μά­τη­σε πά­νω ἀ­πό τό σπή­λαι­ο τῆς Βη­θλε­έμ.

Το Ιερό Δισκοπότηρο

γ)Τό ἅ­γι­ον Πο­τή­ρι­ο:χρη­σι­μεύ­ει γι­ά τόν οἶ­νον πού θά κα­θη­γι­α­σθεῖ στή Θεία Λει­τουρ­γί­α.

Λαβίδα και Λόγχη

δ)Η Λόγ­χη: συμ­βο­λί­ζει τή λόγ­χη μέ τήν ὁ­ποί­α ὁ Ρω­μαῖ­ος στρα­τι­ώ­της «ἔ­νυ­ξε», ἐ­τρύ­πη­σε τήν πλευ­ράν τοῦ Κυ­ρί­ου καί ἔ­τρε­ξε αἶ­μα καί ὕ­δωρ.

ε)Τά Κα­λύμ­μα­τα: πού στίς πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές εἶ­ναι βε­λού­δι­νο ὕ­φα­σμα σέ σχῆ­μα σταυ­ροῦ, κα­λύ­πτουν τά τί­μι­α δῶ­ρα καί συμ­βο­λί­ζουν τά σπάρ­γα­να καί τήν σιν­δό­να καί τά σά­βα­να τοῦ τά­φου.

στ) Η λα­βί­δα: τό ἀ­ση­μέ­νι­ο κου­τα­λά­κι πού χρη­σι­μεύ­ει γι­ά τή θεί­α Με­τά­λη­ψη τῶν πι­στῶν καί συμ­βο­λί­ζει τή λα­βί­δα ἐ­κεί­νη μέ τήν ὁ­ποί­α ὁ ῎Αγ­γε­λος πῆ­ρε ἀ­ναμ­μέ­νο κάρ­βου­νο καί κα­θά­ρι­σε τή γλῶσ­σα τοῦ προ­φή­τη στήν Πα­λαι­ᾶ Δι­α­θή­κη. Κύ­ρι­α ὅ­μως χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε πολύ ἀργότερα, γι­ά πρα­κτι­κούς λό­γους.

Ζέον

ζ)Ζέον:Μικρό (μετάλλινο) δοχείο με το οποίο μεταφέρεται το ζέον ύδωρ (ζεστό νερό) που ο ιερέας αναμιγνύει με τον οίνο της θείας Kοινωνίας. H λειτουργική αυτή πράξη γίνεται σε ανάμνηση του θερμού αίματος και ύδατος που ανάβλυσε από την πλευρά του Eσταυρωμένου και παράλληλα συμβολίζει τη ζέση της πίστης, που οφείλει να έχει ο πιστός όταν κοινωνεί.

Χερνιβόξεστο

η)Χερνιβόξεστο: Ειδικό σκεύος το οποίο αποτελείται από την κανάτα και τον δίσκο. Με το σκεύος αυτό πριν από την Προσκομιδή ο Αρχιερέας πλένει τα χέρια του ενώπιον του λαού. Χρησιμοποιείται και στην χειροτονία διακόνου.

Ο υποψήφιος διάκονος μετά το πέρας της Δοξολογίας πηγαίνει ενώπιον του Αρχιερέως ο οποίος βρίσκεται στο Δεσποτικό, ο Αρχιερέας χειροθετεί τον υποψήφιο, υποδιάκονο και έπειτα ο υποδιάκονος πλένει τα χέρια του Αρχιερέως.

Πηγή: oikohouse


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!